Studia Humanistyczno Społeczne

„Studia Humanistyczno-Społeczne” („Humanities and Social Studies”) SHS ISSN 2081-2493 (dawniej ISSN 1734-4689)

W latach 1992-1996 wyszły trzy pierwsze tomy czasopisma, którego tytuł brzmiał wówczas: „Kieleckie Studia Społeczne”. Następnie po jego wznowieniu pierwszy i drugi tom – z 2005 i 2007 r. – publikowane były pod nazwą „Studiów Humanistyczno-Społecznych Akademii Świętokrzyskiej”. Od tomu trzeciego z 2009 r. czasopismo wydawane jest pod bieżącym tytułem „Studiów Humanistyczno-Społecznych” („Humanites and Social Studies”).Skrótem nazwy Studiów jest SHS.

Inicjatorami powołania do życia czasopisma byli pracownicy naukowo-dydaktyczni Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Kielcach, a następnie Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach. Od 2005 r. redaktorem naczelnym czasopisma jest dr hab. prof. UJK Wojciech Saletra.

W przyjętej koncepcji merytorycznej Studia są periodykiem poświęconym dziejom najnowszym i nowożytnym oraz zagadnieniom związanym z historią administracji i prawa, z politologią, z bezpieczeństwem, ze stosunkami międzynarodowymi, z naukami prawnymi i z socjologią. Oprócz opracowań zamieszczane są w nich również materiały źródłowe, recenzje, sprawozdania i informacje.

Studia wydawane są drukiem przez Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach raz do roku.

 
Zaproszenie do publikacji w SHS. Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
piątek, 12 lipca 2013 00:00

Zapraszamy wszystkich chętnych do publikacji swoich artykułów w „Studiach Humanistyczno-Społecznych”.

Więcej…
 
Studia Humanistyczno - Społeczne Tom6 Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
piątek, 12 lipca 2013 00:00


Tom szósty „Studiów Humanistyczno-Społecznych” podzielony jest na trzy działy. Pierwszy z nich składa się z dwóch opracowań historycznych: niemieckojęzycznego autorstwa dr Richarda Leina i polskojęzycznego prof. Jerzego Gaula. Należy podkreślić, że obydwa artykuły oparte zostały na materiach archiwalnych, które dotąd nie były szerzej wykorzystywane przez polskich badaczy.

 

 

Więcej…
 
Studia Humanistyczno - Społeczne Tom4 Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 28 lutego 2011 00:00

tom 4

     Na czwarty już tom Studiów Humanistyczno-Społecznych wydawanych przez Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kiel­cach składa się siedem artykułów dotyczących XIX i XX wieku, które w niniej­szym tomie zostały zaprezentowane w układzie chronologicznym.

Więcej…
 
Studia Humanistyczno - Społeczne Tom7 Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
piątek, 12 lipca 2013 00:00

Tom siódmy „Studiów Humanistyczno-Społecznych” podzielony jest na dwa

działy. Pierwszy z nich składa się z dwóch opracowań historycznych: prof. Jerzego Gaula oraz współautorstwa Jacka Długosza i Mariusza Nowaka. Należy podkreślić, że obydwa artykuły oparte zostały na bogatej kwerendzie bibliotecznej i archiwalnej. Szczególnie należy zwrócić uwagę na tekst prof. Jerzego Gaula, który wykorzystuje m.in. niemieckojęzyczną literaturę i źródła przechowywane w wiedeńskich archiwach. Drugi dział prezentowanych Studiów składa się z dziewięciu artykułów poświęconych politologii, stosunkom międzynarodowym i bezpieczeństwu. Warto również zwrócić uwagę, że pierwsze trzy opracowania, autorstwa prof. Ryszarda M. Czarnego, mgr Magdaleny Madej i mgr Agnieszki Zyzy, dotyczą problematyki arktycznej i krajów skandynawskich. Tematyka ta w ostatnim czasie jest coraz częściej podejmowana w Polsce i na świecie. Dzieje się tak przede wszystkim z powodu ważnej roli Arktyki w kształtowaniu klimatu oraz znajdujących się tam złóż surowców energetycznych (gaz, ropa naftowa).

Więcej…
 
Studia Humanistyczno - Społeczne Tom5 Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 17 stycznia 2012 00:00

Daleka Północ – High North to obecnie jeden z kluczowych obszarów w układzie globalnym. Dotyczy również terenów USA i Kanady, a w najbardziej interesującym nas kontekście europejskim, obejmuje zarówno część kontynentu, wyspy jak i morza (Morze Barentsa, Morze Grenlandzkie) usytuowane za kręgiem polarnym. Obszar ten rozciąga się na terytorium kilku krajów, mianowicie: Danii, Norwegii, Szwecji, Finlandii oraz Federacji Rosyjskiej. W epoce wysokich cen surowców energetycznych i ocieplenia klimatu, charakteryzują go wysoka aktywność, a nawet pewna nerwowość państw tego regionu.

Więcej…